O nás|


Sme spoločnosťou so sídlom v kúpeľnom meste Piešťany. Spoločnosť bola založená v roku 2006 s ambíciou stať sa vyhľadávanou, relevantnou kanceláriou na trhu s nehnuteľnosťami v Piešťanoch a okolí, na ktorú sa klienti radi s dôverou obracajú pri riešení obchodov svojich nehnuteľností a pri zabezpečovaní bývania. Realitná kancelária svoje opodstatnenie a status môže budovať postupne poskytovaním serióznych, kvalitných služieb, založených na profesionalite a osobnom prístupe. Sme radi, že sa nám to spolu s našimi klientami darí k obojstrannej spokojnosti.

Poskytujeme a zabezpečíme:

  • všetky služby súvisiace so sprostredkovaním predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
  • kompletný servis so zabezpečením všetkých podkladov a formalít
  • poradenskú a konzultačnú činnosť
  • znalecké posudky stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností ku všetkým právnym úkonom
  • odhady hodnoty nehnuteľností ku dedičským konaniam
  • posúdenie technického stavu nehnuteľností
  • vysporiadanie nehnuteľností

Sme členmi Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska (NARKS, www.narks.sk). Cieľmi asociácie sú okrem iného integrácia realitných kancelárií Slovenska, ich vzájomná spolupráca, zvyšovanie kvality nimi poskytovaných služieb a v neposlednom rade ochrana spotrebiteľa.

Členstvo v NARKS je potvrdením, že nastúpená cesta pri rozvoji realitnej spoločnosti VZ reality je správna. Ako členovia asociácie sme sa zaviazali dodržiavať Etický kódex NARKS. Naši makléri sú držiteľmi preukazu realitného makléra asociácie, o čom sa môžete presvedčiť na www.narks.sk.

Realitnú činnosť vykonávame na podklade STN EN 15733 Služby realitných maklérov - Požiadavky na poskytovanie služieb realitných maklérov, ktorá bola na Slovensku vydaná v júni 2010. Táto norma je slovenskou verziou európskej normy EN 15733 Services of real estate agents – Requirements for the provision of services of real estate agents. Tento dokument predstavuje prvý európsky konsenzus o presnom určení požiadaviek na služby realitných maklérov. Cieľom tohto dokumentu je určiť všeobecné požiadavky a treba ho chápať ako základ, na ktorom možno definovať vyššie požiadavky na poskytovanie profesionálnych služieb a vyššie požiadavky na odbornú spôsobilosť v oblasti realitných služieb.

U nás Vám poskytneme kompletný servis spojený s kúpou, predajom a prenájmom nehnuteľností. Upriamujeme sa na nehnuteľnosti Piešťan a ich okolia, ale pôsobíme i v susedných regiónoch. Naša činnosť je založená na dôvernom poznaní nášho mesta a tiež jeho okolia. Na poznaní jeho histórie, rozvoja, územných súvislostí. Znalosť lokality, technických podmienok miesta, v ktorej sa obchodovaná nehnuteľnosť, resp. stavba, nachádza a v neposlednom rade zistenie technického stavu objektu, sú základnými požiadavkami zo strany Vás, klientov, na činnosť realitnej kancelárie. Do oblasti realít sme neprešli z iného profesijného zamerania. S nehnuteľnosťami pracujeme kontinuálne od roku 1990. Každodenne zúročujeme vedomosti získané praxou. Keďže stále je čo sa učiť, sústavným vzdelávaním zvyšujeme svoju odbornosť a profesionalitu, aby ste u nás získali odpovede na všetky otázky spojené s predajom, kúpou, resp. prenájmom Vašej nehnuteľnosti.

Obchodné podmienky:

Všetky náklady na marketingovú činnosť smerujúcu k predaju vašej nehnuteľnosti sú v réžii kancelárie. Uhradíme poplatky za overenie podpisov na zmluve.

V rámci sprostredkovateľskej odmeny ponúkame:
- vypracovanie návrhov zmlúv (kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, návrh na vklad do katastra)
- servis pri zabezpečení podkladov (katastrálny úrad, obecná správa, správcovské spoločnosti, peňažné ústavy)
- dohľad nad úhradou kúpnej ceny (vinkulácia vkladu v peňažnom ústave, notárska úschova)
- poradenskú činnosť počas celej realizácie predaja resp. prenájmu
 

Sprostredkovateľská odmena je nárokovateľná len v prípade, že s klientom, na sprostredkovaní ktorého mala podiel naša spoločnosť, bude uzavretá kúpna zmluva resp. nájomná zmluva. Nevylučujeme tým možnosť, že si nehnuteľnosť vlastník predá, resp. prenajme po vlastnej línii alebo prostredníctvom inej realitnej kancelárie.
 

Sprostredkovateľská odmena pri sprostredkovaní predaja alebo kúpy nehnuteľnosti je vo výške:

 • 3 % z zrealizovanej kúpnej ceny nad 33 000,- €
 • 4 % až 6 % z realizovanej kúpnej ceny do 33 000,- €

Sprostredkovateľská odmena pri sprostredkovaní nájmu alebo prenájmu nehnuteľnosti je vo výške:

 • 1-mesačného nájomného pri dohodnutej dobe prenájmu na 1 rok, splatná z prvého nájomného;
 • 2-mesačného nájomného pri dohodnutej dobe prenájmu na viac ako 1 kalendárny rok, pričom sprostredkovateľ má nárok na odmenu z prvého a trinásteho nájomného;
 • 10 % z mesačného nájomného za každý mesiac prenájmu pri prenájme na dobu do 1 roka; 

Záujemca je povinný zaplatiť 2-mesačné nájomné aj v prípade, že opakovane uzatvorí nájomnú zmluvu na 1 rok alebo kratšie obdobie s nájomcom, na sprostredkovaní ktorého sa spostredkovateľ podieľal.

Sprostredkovateľská odmena je účtovaná iba jednej zo zmluvných strán, spravidla prenajímateľovi.


                                                                                                           VZ reality